O Concello de Neda dótase dunha ordenanza de normalización lingüística

O Concello de Neda vén de aprobar a ordenanza municipal de normalización lingüística. Un documento co que impulsar o uso e prestixio social do idioma a través de accións encamiñadas á implicación cidadá.

Así, o texto establece unhas liñas de actuación coas que incorporar o galego en todos os ámbitos da vida municipal, e impulsar a normalización do seu uso no conxunto da sociedade.

A ordenanza establece o galego, como lingua propia e oficial de Galicia, como o idioma oficial do Concello de Neda, debendo empregalo en todas as súas accións, nas súas actuacións administrativas, na documentación, na comunicación social, e nas relacións coa cidadanía e con todas as entidades situadas en Galicia e con aqueloutras que admitan o galego para as actuacións administrativas.

Así mesmo, tamén se rexerán polos criterios desta ordenanza as empresas adxudicatarias, concesionarias ou contratadas cando actúen en función desa adxudicación, concesión ou contrato, así como as de explotación mixta, o cal se fará explicitamente constar nos documentos correspondentes (concursos públicos, pregos de cláusulas, contratos, etc.).

Entre outros contidos, sinala que todos os servizos de todas as unidades administrativas que teñan relación co público fomentarán o uso do idioma galego mediante a súa utilización como lingua normal de comunicación de entrada, tanto oral como escrita, practicando a oferta positiva en lingua galega.

En relación á documentación e tramitación administrativa, e como criterio xeral, todas as actuacións do Concello faranse en idioma galego. Isto sen prexuízo de que, cando legalmente sexa requisito, ademais de en galego tamén se faga en castelán como lingua cooficial no territorio galego.

A nova ordenanza, que foi elaborada polo servizo de normalización lingüística co que conta a Administración local gracias ó apoio da Mancomunidade, pode consultarse no seguinte enlace: https://cutt.ly/7ZfEFJr

Lea también

Un jurado declara no culpable a la mujer acusada de matar a su marido en Monfero

El Tribunal del Jurado ha considerado a la acusada de matar a su marido en …